Taisyklės ir privatumo politika

ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

1. Šios nuostatos reglamentuoja, kaip Anykščių kūno kultūros ir sporto centras, įmonės kodas
190049838, buveinės adresas Liudiškių g. 18, LT-29130, Anykščiai (toliau – Centras) svetainėje
tvarko pateiktus lankytojų duomenis. Pastarieji tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679, bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo (Nr. I-1374) nustatytais reikalavimais. Jūsų prieiga, prie mūsų teikiamos informacijos, bei
el. mokėjimo paslaugų (toliau – „mokėjimo sistemos“), yra sąlygojama lankytojo sutikimu laikytis,
nuostatuose nurodytų reikalavimų.
1.1. Svetainėje https://akksc.lt naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – taisyklės)
nustato naudojimosi svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo
ir saugojimo principus, kuriais remdamasis svetainės valdytojas – Centras, tvarko svetainės
lankytojų (toliau – vartotojų) duomenis.
1.2. Tvarkydamas asmens duomenis, Centras laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens
duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų
tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai. Centras pripažįsta, kad asmens duomenų
apsauga yra svarbi jos klientams ir partneriams bei kitiems vartotojams, ir įsipareigoja gerbti ir
saugoti kiekvieno vartotojo privatumą.
1.3. Įeidami į svetainę, vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir
įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek identifikuotiems (prisijungusiems), tiek
neregistruotiems vartotojams. Prisijungdami prie svetainės ir/ar ja naudodamiesi, vartotojai
patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis, bei sutinka, kad Centras tvarkys vartotojų
pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga svetainė tinkamam
funkcionavimui ir paslaugų kokybei užtikrinti.
2. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios
paslaugos (toliau – „svetainės paslaugos“), kurios apima:
2.1. Informacijos apie tiekėjo paslaugas, kliento mokėtinas sumas teikimą;
2.2. Klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu;
2.3. Bet kokios kitos paslaugos, teikiamos svetainėje.

Vartotojų prisijungimas ir asmens duomenų apsauga

3. Asmens duomenys renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir tvarkomi su šiais tikslais
suderintais būdais;
3.1. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir teisėtai. Renkant ir tvarkant asmens
duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš vartotojų pateikti tų
duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
3.2. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad vartotojų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau,
negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
3.3. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines
priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų
tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar
sugadinimo;
4. Naudotis mokėjimo sistemos paslaugomis, galima tik svetainėje suvedus tinkamus prisijungimo
duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus svetainės dešinėje pusėje esančią aktyvią nuorodą
„Prisijungti“, užpildžius vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojas, prisijungdamas prie mokėjimo
sistemos, patvirtina, kad:
4.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka.
Įsipareigoja naudotis svetainės taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
4.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar
pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Netikslūs ar neišsamūs
duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas. Bet kokie
nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka vartotojui;
4.3. Pasikeitus vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, vartotojas įsipareigoja
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo duomenis
svetainėje; Vartotojas taip pat raštu informuoja Centro administraciją. Visi prašymai pateikiami
rašytine forma el. pašto adresu: info@akksc.lt arba Klientui atvykus tiesiogiai Centro
administracijos adresu.
5. Vartotojas sutinka, kad Centras tvarkytų, bet kokius vartotojo pateiktus duomenis ir/ar kitokią
informaciją. Duomenis naudotų Centro paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros tikslams (gavus
sutikimą) ir kitais nuostatuose reglamentuotais tikslais.
6. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir/ar kitus
duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų vartotojui Centras turi teisę, nedelsiant ir iš anksto
nepranešus, uždrausti naudotis svetaine. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais
vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Centrui ir/ar tretiesiems asmenims ir/ar viešajam interesui,
Centras turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį vartotoją valstybinėms institucijoms.

6. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti
maksimalias pastangas, kad išsaugotų prisijungimo prie svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų
susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims, bei
užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis svetaine ar
prisijungiant prie jos.
7. Elektroninių formų pildymo būdu vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė,
elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:
7.1. Svetainės ir Centro paslaugų teikimo tikslais.
8. Vartotojas, kreipdamasis į Centrą el. paštu: info@akksc.lt , arba atvykęs adresu: Liudiškių g. 18,
LT-29130 Anykščiai pateikdamas Centrui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:
8.1. Kreiptis į Centrą su prašymu suteikti informaciją apie Centro tvarkomus vartotojo asmens
duomenis;
8.2. Kreiptis į Centrą su prašymu ištaisyti vartotojo asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens
duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens
duomenimis, vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
8.3. Kreiptis į Centrą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų
tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis,
vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
8.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi vartotojo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar
ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
9. Centras įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims. Visais
kitais atvejais vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos
Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Centro ir Vartotojo teisės bei pareigos

10. Centras pasilieka teisę bet kada, nepranešusi vartotojui, keisti svetainėje nurodytas Centro
teikiamas paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
11. Centras, siekdamas apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir/ar vykdydamas teisės aktų
reikalavimus, ir/ar vartotojui nesilaikant šių taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar
vartotojo sutikimo panaikinti vartotojo registraciją svetainėje.
12. Centras turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti svetainės
veiklą.
13. Naudodamasis svetaine ir/ ar Centro teikiamomis paslaugomis, vartotojas privalo:
13.1. Griežtai laikytis šių taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

13.2. Nepažeisti Centro ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
13.3. Neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
13.4. Naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
13.5. Neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti svetainės
darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą svetainei, ar Centro teikiamų
paslaugų procesui;
13.6. Nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų svetainės veiklą, Centro paslaugų teikimą
vartotojui ar tretiesiems asmenims;
13.7. Paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų
asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
13.8. Nedelsiant informuoti Centrą, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie svetainės
duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.
14. Vartotojui pažeidus, bet kurią iš šių taisyklių nuostatų, Centras įgyja teisę, bet kuriuo metu
visiškai ar iš dalies apriboti vartotojo galimybes, bet kokiu būdu naudotis svetaine.
Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapius

15. Visos teisės į svetainę ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teisės aktų. Be išankstinio raštiško Centro sutikimo draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas,
kitus elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Centro ar trečiųjų asmenų teises ir
teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais. Dėl leidimo galite kreiptis el. paštu info@akksc.lt
16. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami svetainėje, yra Centro nuosavybė, arba Centras juos
naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
17. Šioje svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines ar tinklalapius, kurie leis vartotojui
išeiti iš šios svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali
būti pateikta šioje svetainėje.
18. Centras negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių svetainių ar tinklalapių turinio, todėl
neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.
19. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kitose svetainėse, į kurias yra nukreipiama iš šios svetainės,
gali galioti kitokios nei šioje svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo
politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Paslaugų užsakymas Tinklalapyje

20. Naudodamiesi mokėjimo sistema, vartotojai gali apmokėti už Centro ir/ar trečiųjų šalių
paslaugas arba pateikti užklausas dėl tokių paslaugų užsakymo.
21. Vartotojas, apmokėdamas Centro ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikdamas užklausą dėl
tokių paslaugų užsakymo, žino ir sutinka, jog informacija ir duomenys, kuriuos jis nurodo
pildydamas užklausą, bus perduoti tokių paslaugų teikėjui. Taip pat prisiima visą atsakomybę ir
riziką dėl duomenų, kuriuos jis perduoda trečiosioms šalims, naudojimo.

Slapukai

22. Centras, siekdamas padaryti vartotojo naudojimąsi svetainę greitesne ir patogesne, naudoja
slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir  diegiamas į vartotojo
kompiuterį. Įdiegtą informaciją Centras naudoja vartotojui atpažinti bei svetainės lankomumo
statistikai stebėti.
23. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Centras
įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti/išjungti. Naudodamasis svetaine vartotojas sutinka,
kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Centro numatyti slapukai. Šį sutikimą vartotojas gali,
bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros
svetainės funkcijos gali neveikti.

Baigiamosios nuostatos

24. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę
nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas
galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
25. Visais klausimais dėl svetainėje teikiamų savitarnos paslaugų ir į Centro vykdomų asmens
duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu: info@akksc.lt arba atvykus adresu:
Liudiškių g. 18, LT-29130 Anykščiai.
26. Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti
Politiką. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos
dienos, kai jie yra paskelbiami svetainėje www.akksc.lt Jei prisijungsite ar naudositės mūsų
teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais Politikos reikalavimais.