Priėmimas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ANYKŠČIŲ MUZIKOS, ANYKŠČIŲ KŪRYBOS IR DAILĖS MOKYKLOSE BEI ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2017 m. sausio 26 d. Nr. 1-TS-11

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ ir atsižvelgdama į Anykščių muzikos mokyklos 2016 m. gegužės 26 d. raštą Nr. S-44 „Prašymas dėl mokesčio už mokslą didinimo“, Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos 2016 m. birželio 3 d. raštą Nr. S-33-1.7 „Prašymas dėl mokesčio už mokslą didinimo“ ir Anykščių kūno kultūros ir sporto centro 2017 m. sausio 11 d. raštą Nr. S-13 „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Anykščių kūno kultūros ir sporto centre“, Anykščių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą Anykščių muzikos, Anykščių

kūrybos ir dailės mokyklose bei Anykščių kūno kultūros ir sporto centre nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. TS-197 „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Anykščių muzikos, Anykščių kūrybos ir dailės mokyklose bei Anykščių kūno kultūros ir sporto centre nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. 45 „Dėl muzikos instrumentų nuomos Anykščių vaikų muzikos mokykloje“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. vasario 1 d.

Meras Kęstutis Tubis

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-11

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ANYKŠČIŲ MUZIKOS, ANYKŠČIŲ KŪRYBOS IR DAILĖS MOKYKLOSE BEI ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą Anykščių muzikos, Anykščių kūrybos ir dailės mokyklose bei Anykščių kūno kultūros ir sporto centre (toliau – Mokykla) nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo už neformaliojo švietimo paslaugas dydį, mokėjimo tvarką, terminus ir lengvatas.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“.

II SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ NUSTATYMAS

4. Atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį švietimą vaikams iki 18 metų ir vyresniems, kurie mokosi dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, per mėnesį:

4.1. Anykščių muzikos mokykloje, ugdomiems pagal:

4.1.1. ankstyvojo ugdymo programą – 10 Eur;

4.1.2. išplėstinio, mėgėjų ugdymo programas – 12 Eur;

4.1.3. pradinio ir pagrindinio ugdymo programas – 15 Eur;

4.2. Anykščių kūrybos ir dailės mokykloje, ugdomiems pagal:

4.2.1. ankstyvojo ugdymo programą – 10 Eur;

4.2.2. pradinio ir išplėstinio ugdymo programas – 12 Eur;

4.2.3. pagrindinio ugdymo programą – 15 Eur;

4.3. Anykščių kūno kultūros ir sporto centre, ugdomiems:

4.3.1. slidinėjimo, biatlono, sunkiosios atletikos, graikų-romėnų imtynių, sporto šakose – 3 Eur;

4.3.2. plaukimo, krepšinio, futbolo ir žirginio sporto šakose – 6 Eur;

4.3.3. kalnų slidinėjimo ir teniso sporto šakose – 10 Eur.

5. Atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį švietimą suaugusiesiems:

5.1. Anykščių muzikos mokykloje už 1 akademinę valandą – 5 Eur;

5.2. Anykščių kūrybos ir dailės mokykloje – 20 Eur per mėnesį;

5.3. Anykščių kūno kultūros ir sporto centre – 20 Eur per mėnesį.

6. Atlyginimo dydis už muzikos instrumento nuomą vienam mėnesiui Anykščių muzikos mokykloje – 2 Eur.

7. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mokamas ugdymo proceso laikotarpiu už kiekvieną mėnesį iki kito po ataskaitinio einančio mėnesio 20 dienos.

8. Jei mokestis už neformalųjų švietimą nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Mokyklos vadovas per 10 darbo dienų apie tai informuoja neformaliojo švietimo paslaugos gavėjus (suaugusiuosius), mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) raštu. Po raštiško pranešimo per 30 darbo dienų nesumokėjus atlyginimo už neformalųjį švietimą, mokinys išbraukiamas iš mokinių sąrašų.

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ LENGVATOS

9. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas 90 proc.:

9.1. mokiniams, kurių šeima yra socialinės pašalpos gavėja (pagal pateiktą pažymą);

9.2. ypač gabiems mokiniams:

9.2.1. Anykščių kūno kultūros ir sporto centre – Lietuvos rinktinės nariams;

9.2.2. Anykščių muzikos ir Anykščių kūrybos ir dailės mokyklose – Mokyklos tarybos siūlymu – tarptautinių konkursų laureatams vienerius metus.

10. Jei mokinys dėl ligos praleido 3 ir daugiau savaites (pateikus gydytojo pažymą), mokestis skaičiuojamas už lankytų dienų skaičių.

11. Atlyginimo už neformalųjį švietimo lengvatos skiriamos Mokyklos direktoriaus įsakymu.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Atlyginimas už neformalųjį švietimą sumokamas Mokyklos nustatyta tvarka.

13. Atlyginimas už neformalųjį švietimą ir jo skolos apskaitomi ir išieškomi Lietuvos

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Aprašas skelbiamas Savivaldybės ir Mokyklų interneto svetainėse.

______________

1-TS-11 Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

berniuku_krepsinis biatlonas futbolas imtynes mergaiciu_krepsinis plaukimas slidinejimas sunkioji-atletika zirgai