Konkursas Anykščių KKSC direktoriaus pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Anykščių kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigoms užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais įstaigos veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, įstaigos administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, dokumentų valdymą, saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 4. išmanyti sporto politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant įstaigos veiklą;
 5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 8. direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja Anykščių kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centro) veiklą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
 2.  užtikrina teisėtą, racionalų ir taupų lėšų bei jam patikėtą turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 3. Vadovauja Centro metinio veiklos, sportinio ugdymo planų rengimui, juos tvirtina, organizuoja jų vykdymą;
 4. analizuoja ir vertina Centro darbo rezultatus, sudaro komisijas Centro veiklai gerinti bei kontrolei užtikrinti;
 5. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 6. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, atlieka darbuotojų veiklos vertinimą, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas, nustato darbuotojų pareiginės algos koeficientus, skiria priemokas bei premijas, skirtas darbuotojams skatinti, neviršydamas darbo užmokesčio fondo bei atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
 7. pagal teisės aktų reikalavimus suderinęs su darbuotojų atstovais, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo tvarkos taisykles, atostogų, darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kitus dokumentus;
 8. pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką teikia apdovanoti sportininkus;
 9. leidžia Centro veiklą reglamentuojančius įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;
 10. organizuoja ir vykdo sportininkų priėmimą į Centrą;
 11. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, užtikrina sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 12. inicijuoja ir organizuoja įvairių sporto projektų rengimą bei svarstymą, koordinuoja vykdomus projektus, organizuoja Savivaldybės sporto renginius, gyventojų sportinį užimtumą;
 13. bendradarbiauja su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi (toliau – Švietimo skyrius), kitomis įstaigomis, rūpinasi Centro tarptautiniais ryšiais;
 14. planuoja Centro žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius;
 15. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus asmenis atstovauti Centrui teisme bei kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose ar organizacijose;
 16. teikia Centro, Centro direktoriaus veiklos ir Centro finansines ataskaitas įgaliotoms institucijoms, atsiskaito Savivaldybės tarybai už savo veiklą;
 17. užtikrina Centro finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
 18. vykdo demokratinį Centro valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, rūpinasi trenerių ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;
 19. sudaro darbuotojams ir sportininkams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymo ir darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais, organizuoja darbuotojų darbą, vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais;
 20. užtikrina informacijos sklaidą visuomenei apie Centre vykdomas neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, trenerių kvalifikaciją, svarbiausius Centro veiklos vertinimo rezultatus, Centro bendruomenės tradicijas ir pasiekimus, vykdomus projektus ir kt.;
 21. organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą Centre jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 22. įstatymų nustatyta tvarka valdo Centrui priklausantį turtą, skirtus asignavimus ir kitas lėšas naudoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;
 23. organizuoja Centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
 24. nustatyta tvarka nagrinėja juridinių bei fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus, piliečių skundus ir pagal savo kompetenciją sprendžia keliamas problemas;
 25. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 6,16 – 13,64

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų (iki 2020 m. vasario 12 d.) po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos  departamento interneto svetainėje ir Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt.

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą bei kitų, pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių, dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
 4. Užpildytą pretendento anketą.
 5. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
 6. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informacija teikiama tel: (8 381) 58 048; (8 381) 54 293, el.p.: renata.mickeviciene@anyksciai.lt ; jurgita.baniene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)

Autorius:

Pasidalinkite